Za nádraží Kladno

Budoucnost se (konečně) stává skutečností...

Po desetiletích slibů a studií se rychlodráha z Prahy na Kladno stává skutečností. Na obou koncích tratě - na Kladně a v Holešovicích - se intenzivně staví. Do roku 2029 by Kladno mělo být propojeno s metropolí dvoukolejnou, elektrifikovanou tratí s odbočkou na ruzyňské letiště. Součástí modernizace trati je kompletní výměna kolejového spodku, výstavba mimoúrovňových křižovatek, podchodů pod tratí, zásadní úprava nádraží. 

Podrobně o nedávné historii projektu rychlodráhy na Wikipedii.

Podrobně o modernizaci úseku Kladno - Kladno Ostrovec zde.


Historie iniciativy ZA NÁDRAŽÍ KLADNO

 • jaro 2023 - na Kladně začíná projekt Modernizace železniční trati Kladno - Kladno-Ostrovec
 • červenec 2023 - demolice historické nádražní budovy Kladno-Ostrovec
 • podzim 2023 - v tisku se začínají objevovat zprávy o špatném, kritickém stavu nádražní budovy Kladno-hlavní nádraží a o možné demolici. Neúspěšně vyzýváme radnici k jednání.
 • prosinec 2023 - SŽ potvrzuje, že požádali o povolení demolice. Té brání schválený územní plán, kde nádraží figuruje jako významná budova
 • leden 2024 - spouštíme internetovou petici za zachování nádraží, kterou za měsíc podepíše tisíc lidí
 • únor 2024 - píšeme dopis primátorovi a městské radě s vysvětlením postoje proti demolici nádraží, zadáváme srovnávací posudek o údajném výskytu mělké hladiny spodní vody, která je jedním z argumentů pro demolici
 • únor 2024 - iniciujeme návrh na prohlášení nádražní budovy za kulturní památku
 • březen 2024 - za zachování a modernizaci nádraží se vyjadřují mnozí odborníci, renomovaní architekti, historici
 • březen 2024 - Správa železnic získává od DESÚ (Dopravní a energetický stavební úřad) demoliční výměr 
 • březen 2024 - Metodické centrum průmyslového dědictví v OÚP Ostrava na základě návrhu OÚP Střední Čechy vydává kladné stanovisko k návrhu prohlášení výpravní budovy za kulturní památku. V něm se mimo jiné uvádí: 

Modernizace železniční dopravy ve vazbě na technologický pokrok a společenskou poptávku je opodstatněná a nevyhnutelná. Snaha o vytvoření moderního terminálu v místě hlavního kladenského nádraží nemusí být nutně v kolizi se zachováním historické výpravní budovy. Je naopak výzvou pro zpracovatele projektu, který může naplnit soudobé požadavky na odbavení a pobyt cestujících s plným respektem k historické budově, jež by měla zůstat nedílnou součástí celkové koncepce funkčního dopravního uzlu. Na příkladech zahraničních i českých nádraží lze doložit, že historickou budovu je možné plně využít, zachovat historické hodnoty a současně provozně modernizovat. Kvalitním architektonickým návrhem lze kapacitu rozšířit soudobými prostředky. Stanice Kladno je významnou částí železniční historie. Vnímáme ji jako historicky významnou lokalitu a její výpravní budovu považujeme za cenný hmotný doklad činnosti společnosti Buštěhradské dráhy, paměť místa, k jehož rozvoji přispěla. Legislativní ochrana by neměla být jedinou motivací pro její zachování.

Prof.PhDr. Ing.arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., vedoucí Metodického centra průmyslového dědictví, 8.3.2024

 • květen 2024 - je podán podnět na Ministerstvo kultury na přezkum rozhodnutí o odstranění stavby a uplatnění práv účastníka řízení
 • červen 2024 - vedení města navrhuje na zastupitelstvu změnu územního plánu. Tím z pozice ÚP demolici nebude nic nebránit a případný nový projekt nádraží nebude vázán podobou a umístěním stávající budovy 
 • červen 2024 - Ministerstvo kultury nebude zahajovat správní řízení o prohlášení za kulturní památku. (celé vyjádření zde) Ve svém vyjádření se opírá o fakt, že DESÚ již vydal povolení o odstranění stavby a památkové hodnoty jsou diskutabilní, snížení autenticity moderními úpravami a současným odstraněním hodnotných prvků v interiéru. Nicméně...

Ministerstvo kultury se opírá o vyjádření Národního památkového ústavu, své odborné organizace, který prohlášení za památku doporučuje. "

Výpravní budova nádraží v Kladně - Kročehlavech má nenahraditelnou historickou a urbanistickou hodnotu pro město samotné a její zánik by znamenal vymazání architektonické stopy, která podstatně utváří identitu místa už více než 150 let. Objekt je zachován v původní hmotě s reprezentativním architektonickým členěním fasád (s možností doplnění podle historických fotografií a dokumentace), vnitřním uspořádáním a v době dokumentace i s dílčími historickými prvky. V rámci Středočeského kraje se jedná o jedinou nádražní budovu Buštěhradské dráhy svého druhu (podobná je pouze v Žatci v Ústeckém kraji." 

NPÚ, bohužel, ve svém vyjádření nepočkal na vyjádření Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy.

Stanovisko Magistrátu Města Kladna, památkové péče odboru výstavby prohlášení nedoporučuje "...současná budova je naddimenzovaná a nemá pro ni využití, což potvrzují i další dotčené subjekty. Dále zástupce vlastníka uvádí, že je budova energeticky neúsporná a v neposlední řadě, že nedisponuje dostatečnými prostředky na opravu dotčené budovy." Nicméně překvapivě konstatuje "pohledově je stavebně-technický stav objektu dobrý. Aktuálně jsou sklepy suché, zdivo nevykazuje žádné zjevné poruchy a krov je pohledově rovněž v pořádku, bez známek napadení. Na místě zjištěno, že byly některé cenné, zejména litinové, konstrukce odstraněny a převezeny do depozitářů..."

Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče, doporučil zachování nádraží, i bez statutu kulturní památky. "...zachování objektu nádraží, nalezení jeho využití a zakomponování do připravovaného projektu modernizace trati, by z hlediska jeho historických a architektonicko-urbanistických hodnot, v souladu s vyhodnocením v územně analytických podkladech, bylo vhodné, byť i bez statutu kulturní památky,..."

 • červenec 2024 - SŽ přistupuje k demolici výpravní budovy nádraží Kladno. Primátor Volf ve svém blogu Kamelot označuje iniciativu za "umělé zpamátnění" a za "křiklouny", kteří "pouze vše zdrželi, zkomplikovali život stavbařů ale i obyvatelům města, protože k demolici už mohlo dávno dojít."

Demolice historické nádražní budovy, 8. červenec 2024


Proč najednou demolice historické budovy nádraží?

Žádáme o vedení odborné diskuze a transparentní rozhodování ze strany Správy železnic a Magistrátu města Kladna. Myslíme si, že historická výpravní budova nádraží by měla být rekonstruována tak, aby sloužila i dále svému účelu, popřípadě na sebe mohla vzít funkce další.

Nádražní budova byla svědkem mnoha přelomových událostí v 19. a 20. století, byla součástí dnes zaniklé buštěhradsko-nučické dráhy, projížděl tudy prezident Masaryk na své poslední cestě do Lán, nastupovaly zde lidické ženy při transportu do Mauthausenu a hlavně je vtisknuta do paměti a životních osudů generací obyvatel Kladna. V platném územním plánu je budova nádraží vedena jako významná stavba. 

Více o historii kladenského nádraží zde.

Rekonstrukce a zakomponování historické nádražní budovy do moderního dopravního uzlu je architektonicky zajímavým a racionálním řešením. Prostor hlavního nádraží se má do budoucna stát rozvojovým územím s další rezidenční výstavbou v prostoru mezi ulicí Americkou a Milady Horákové, a dále v prostoru za nádražím. Nádražní budova by se mohla stát přirozeným centrem této lokality. Je moderním trendem v architektuře hledat novou funkci budov, jejichž původní účel časem zmizel nebo se vyvinul. 

Na podzim 2023 se objevily v médiích zprávy, že oproti prezentovaným vizualizacím, platnému stavebnímu povolení a běžícímu harmonogramu stavby bylo rozhodnuto o demolici historické nádražní budovy - Kladno hlavní nádraží. Co vede Správu železnic k takové změně v dynamice započaté stavby? 

SŽ se odkazuje na dodatečné odborné posouzení zadané společnosti Metroprojekt Praha a.s. z 8.12.2023, podle kterého je stav základů a geologických vrstev pod základy v horším stavu, než uváděla projektová dokumentace. Nicméně rekonstrukce budovy je hodnocena jako "proveditelná, avšak technologicky a časově náročná". Náročnost je dána statickým zabezpečením obvodových zdí při hloubení tunelu podchodu na nástupiště. Zpráva doporučuje zvážit variantu demolice celé masy nádraží a nahrazení novostavbou o polovičním půdorysu, která by mohla být ve výsledku levnější. Magistrát následně vydal souhlas s demolicí.

Argumenty zmíněné zprávy jsou nicméně tendenční. Především zpráva srovnává hotový projekt rekonstrukce historické budovy s neexistující studií novostavby nádraží. Posuzuje se nesrovnatelné a kulturně historická hodnota budovy není přirozeně brána do úvahy. Demolice nelogicky odporuje ekologickým zásadám udržitelnosti. Výstavba nového nádraží by navíc prodloužila stavbu o několik let. 


Výstavba podchodu k budoucím nástupištím, jaro 2023

výstavba nástupišť, leden 2024

Vytvořte si webové stránky zdarma!